040-9604022 info@kaatovankari.fi

Metsänhoitopalvelut

Taimikon varhaishoito/-perkaus

Taimikon varhaisperkauksessa poistetaan havupuutaimikosta nopeakasvuista lehtipuustoa. Tämä on tärkeä työvaihe koko viljellyn puuston kasvatusketjussa. Nopeampikasvuisen lehtipuuston aiheuttama kilpailu ja mekaaninen vaurioittaminen vähenevät, kun varhaisperkaus suoritetaan oikea aikaisesti, eli kun lehtipuuvesakon pituus on ohittanut havupuutaimikon. Samalla harvennetaan luontaisesti syntyneitä taimiryhmiä ja kylvömänniköiden kylvötuppaita. Tässä työvaiheessa varmistetaan, ettei metsikön kasvatettava puulaji vaihdu havupuusta hieskoivuksi. Toimenpiteellä on myös taloudellinen vaikutus, joka näkyy jo taimikonharvennuksessa. Taimikonharvennus on edullisempaa, kun oikea aikaisesti peratussa taimikossa poistettava puusto on läpimitaltaan pientä.

Taimikon varhaishoitoon on saatavissa Kemera-tukea.

Taimikon harvennus

Taimikonharvennuksessa valitaan puusto, joka kasvatetaan ensiharvennukseen asti. Taimikon harvennuksella on siis suora vaikutus tuleviin puukauppa tuloihin. Oikeaan tiheyteen harvennettu taimikko tuottaa jo ensiharvennusvaiheessa puukauppatuloja. Harvennetun taimikon puusto on laadukkaampaa ja järeämpää ja täyttää ensiharvennusvaiheessa kuitupuun minimivaatimukset. Mahdollisesti myös ennakkoraivauksen tarve on vähäisempi, kuin hoitamattomassa metsässä.

Myös taimikon harvennukseen on saatavissa Kemera-tukea.

Molemmissa työlajeissa huolehditaan myös luonnonhoidolliset näkökohdat. Uudistusaloille jätettyjä säästöpuuryhmiä ei raivata, koska siellä oleva alikasvos antaa suojaa metsäneläimille. Hyville paikoille, kuten esimerkiksi kosteisiin painanteisiin, voidaan jättää myös suojatiheiköitä. Taimikonharvennuksessa pyritään jättämään vähintään 10 %:n lehtipuusekoitus. Myös muita lehtipuulajeja säästetään. Taimikonhoidon jälkeen metsässä pitäisi olla yhtä monta puulajia kuin ennen sitä.

Olemme mukana PEFC-sertifioinnissa.